ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ


ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ (Workshop) ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 45ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲ (Workshop) ਕੋਰਸ
 23-31 ਜਨਵਰੀ, 2020

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 46ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲ (Workshop) ਕੋਰਸ
 11-19 ਫਰਵਰੀ, 2020

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਤਤਕਾਲੀ (Crash) ਕੋਰਸ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 
ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ


ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਤਤਕਾਲੀ (Crash) ਕੋਰਸ
ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

No comments:

Post a Comment