ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ (Student List)
  1. 43ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 18-25 ਜੂਨ, 2019
  2. 42ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 8-16 ਮਈ, 2019
  3. 41ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 8-16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019
  4. ਚੌਥਾ ਤਤਕਾਲੀ (ਕਰੈਸ਼) ਕੋਰਸ, "ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨਾਂ": 26-28 ਫਰਵਰੀ, 2019
  5. 40ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 4-12 ਫਰਵਰੀ, 2019
  6. ਤੀਜਾ ਤਤਕਾਲੀ (ਕਰੈਸ਼) ਕੋਰਸ, "ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਨਾਂ": 29-31 ਜਨਵਰੀ, 2019
  7. 39ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 3-11 ਦਸੰਬਰ, 2018
  8. ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ, "ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ": ਅਗਸਤ-ਅਕਤੂਬਰ, 2018
  9. 38ਵੀਂ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ": 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2018     


  No comments:

  Post a Comment