ਡਾਊਨਲੋਡ


1. ਪਾਠਕ੍ਰਮ (Syllabus)

 1. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ/Certificate Course in Punjabi Computing
 2. ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ/Seven days Workshop
 3. ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਰਸ/Crash Course


2. ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ (Old Question Papers)

  ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ/Certificate Course in Punjabi Computing
   1.  ਅਕਤੂਬਰ-2017: ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
   2.  ਅਕਤੂਬਰ-2017: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
   3. ਅਕਤੂਬਰ-2017: ਐੱਮ ਐੱਸ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 
   4.  ਅਕਤੂਬਰ-2018: ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ
   5.  ਅਕਤੂਬਰ-2018: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
   6. ਅਕਤੂਬਰ-2018: ਐੱਮ ਐੱਸ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼

   ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ/Seven days Workshop
     1. 38ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (25ਜੂਨ ਤੋਂ 01 ਜੁਲਾਈ 2018)
     2. 39ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (3-11 ਦਸੰਬਰ 2018)  
     3. 40ਵੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (4-12 ਫਰਬਰੀ, 2019)       

    No comments:

    Post a Comment